“TIMBELA” Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tinklalapis www.timbela.com (toliau – Svetainė) priklauso ir administruoja UAB „Timbela ir ko“ (įmonės kodas: 135499197).

1.2. Šios Svetainės naudojimo sąlygos (toliau – „Taisyklės“) yra rašytinis dokumentas, kuris taip pat laikomas pirkimo -pardavimo sutartimi tarp „Timbela“ ir „Ko“ ir jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi svetaine ir prekių pirkimo. ir (arba) paslaugas, taip pat ir Taisykles, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, kurie lankosi ir (arba) naudojasi visomis ir (arba) bet kuriomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

1.3. Šiose Taisyklėse sąvoka „Svetainės naudojimas“ reiškia visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų, prisijungiančių prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojant žiniatinklio naršyklę, atlikimą, o sąvoka „paslaugos“ reiškia visų ir bet kokius Lankytojo veiksmus Svetainėje. įskaitant naršymą (svetainės turinio peržiūrą, skaitymą ir pan.) po svetainę, klausimų pateikimą naudojant specialų svetainėje sumontuotą modulį, prekių pirkimą, komentarų rašymą ir visų kitų veiksmų atlikimą svetainėje.

1.4. Jei nenurodyta kitaip, naudojimasis svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jei teikiama paslauga yra mokama – Svetainės lankytojai apie tai papildomai informuojami.

1.5. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bet kokiu būdu ir forma, Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir vykdyti visus šiose Taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (arba) paslaugomis.

1.6. „Timbela ir ko“ turi teisę bet kada vienašališkai keisti ir (arba) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei po Taisyklių pakeitimų ir (arba) papildymų paskelbimo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetaine ir (arba) paslaugomis, laikoma, kad jis / ji vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (arba) papildymais. Jei Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (arba) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (arba) paslaugomis.

1.7. Klausimams, kuriems šios Taisyklės netaikomos, taikomos kitos taisyklės, susitarimai ar kiti Svetainėje esantys dokumentai. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bet kokiu būdu ir forma, Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir vykdyti visus dokumentuose nustatytus įsipareigojimus, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (arba) paslaugomis.

2. „Timbela ir ko“ ir Lankytojų teisės bei pareigos

2.1. „Timbela ir ko“ pasilieka teisę bet kuriuo metu, nepranešęs Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant Lankytojo pateiktą informaciją ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „Timbela“ ir niekas niekada nebus atsakingi už bet kokias neigiamas pasekmes Lankytojui, atsiradusias dėl tokių ir kitų panašių veiksmų, ir atsisako reikšti pretenzijas „Timbela“ ir ką daryti su tokiais veiksmais.

2.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis, o ne Timbela ir ko, yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, nuotraukas, paveikslėlius, grafiką, vaizdo įrašus, pokalbius, pranešimus, el. dokumentai ar bet kokia kita medžiaga, siunčiama ar perduodama bet kokiu kitu būdu, naudojantis Svetaine ir (arba) paslaugomis.

2.3. „Timbela ir ko“ turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo neribotą laiką ir nenurodydama priežasties apriboti ar sustabdyti Lankytojo prieigą prie Svetainės ir (arba) paslaugų.

2.4. Šalys susitaria, kad „Timbela ir ko“ turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

2.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis, ištrindamas savo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

2.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo gerbti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, pažeisti teisinius reikalavimus ir trečiųjų šalių teises bei teisėtus interesus, įskaitant teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, asmens duomenų apsaugos, reklamos reguliavimo ir kiti.

2.7. Naudodamasis Svetaine ir (arba) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

2.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis taip, kad gali kilti pavojus tinkamam Svetainės ir (arba) paslaugų veikimui, jų saugumui, vientisumui arba apriboti kitų asmenų prieigą prie Svetainės ir (arba) paslaugų;

2.7.2. laikyti, skelbti, perduoti, platinti ar kitaip perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižiantį, nepadorų, pornografinį, grasinantį, įžeidžiantį, diskriminuojantį ar neteisėtą turinį, taip pat bet kokį kitą turinį, kuris gali pažeisti teisinius reikalavimus, laikoma pažeidžiančiu įstatymus arba skatinti elgesį, prieštaraujantį įstatymų reikalavimams, arba sukelti bet kokią „Timbela ir ko“ teisinę atsakomybę;

2.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, įžeidžiančiu, diskriminuojančiu ar pažeidžiančiu bet kokius įstatymus;

2.7.4. apsimesti bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant, „Timbela“ ir „Co“ darbuotojais, arba kitaip suklaidinti jūsų ryšį su bet kuriuo asmeniu;

2.7.5. naudoti bet kokias automatines priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomą kompiuterinę įrangą ir (arba) programinę įrangą, siekiant pagerinti Svetainėje organizuojamų žaidimų ir (arba) varžybų rezultatus;

2.7.6. savavališkai organizuoti savo konkursus ar reklamuoti bet kokios rūšies produktus ir (arba) paslaugas;

2.7.7. kištis į įprastą kitų Lankytojų bendravimo eigą naudojantis paslaugomis, priešingu atveju bet kokiais veiksmais neigiamai paveikti kitus Lankytojus ir jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

2.8. Be to, kas išdėstyta aukščiau, Lankytojas taip pat įsipareigoja nesinaudoti Svetaine ir (arba) paslaugomis:

2.8.1. imtis bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti bet kuriam asmeniui, jo turtui ar teisėtiems interesams;

2.8.2. informacijos ar kito panašaus turinio, kurį draudžia įstatymai, skleidimas, įžeidžiantis, apgaulingas, grasinantis, pažeidžiantis asmenų teises; 2.8.3. pažeidžiant asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant nuosavybės teises, patentus, komercines ar pramonines paslaptis ar prekių ženklų teises;

2.8.4. reklamuojant bet kokių prekių ir (arba) paslaugų reklamą, taip pat bet kokius nepageidaujamus el. laiškus, žinutes, žinutes ar kitą turinį.

2.9. „Timbela ir ko“ ir Lankytojas sutinka, kad tuo atveju, jei Lankytojas pažeidžia kurią nors šių Taisyklių nuostatą, „Timbela ir ko“ įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (arba) visa ar bet kokia paslaugą bet kokiu būdu. .

2.10. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jei jis nori gauti mokamą paslaugą, jis pirmiausia turi sumokėti Timbelai ir Ko už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. „Timbela ir ko“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti mokėjimo už bet kokias mokamas paslaugas sumą ir mokėjimo tvarką.

2.11. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „Timbela ir ko“ nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų šalių turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti iš Svetainės ir paslaugų, todėl „Timbela ir ko“ negarantuoja tikslumo, vientisumo ir (arba) ) kokybė.

2.12. Lankytojas supranta ir sutinka, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio Lankytoją neigiamai veikiančio turinio.

2.13. Jei Lankytojas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jis supranta ir sutinka, kad naudodamasis Svetaine ir (arba) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinės, reklaminės ir kitas „Timbela and what“ pateiktas turinys “arba trečiosios šalys. Toks turinys gali būti siunčiamas bet kokiu būdu, atsižvelgiant į bet kokius kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau pateiktą sutikimą.

2.14. Lankytojas turi teisę komentuoti ir bendrauti su kitais Lankytojais kitais Svetainėje prieinamais būdais, taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateiktą turinį ir galimas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

2.14.1. bus sąžiningas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

2.14.2. nepažeis „Timbela“ ir „Co“ ar trečiųjų šalių teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teises, komercinių paslapčių teises, privatumo teises ir kt.;

2.14.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

2.14.4. nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų „Timbela“ ir bendradarbiams.

2.15. Lankytojas supranta ir sutinka, kad visą lankytojo asmeninę informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant duomenimis) ir visą turinį, kurį jis bet kokiu būdu teikia naudodamasis svetaine ir (arba) paslaugomis, Timbela ir Ko gali saugoti viso apsilankymo svetainėje metu. . ir dar 3 (trejus) metus nuo paskutinio Lankytojo (pirkėjo) apsilankymo svetainėje (parduotuvėje). Asmens duomenys gali būti tvarkomi ilgesnį laiką, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

2.16. Lankytojas supranta, kad jis, o ne Timbela ir ko, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (arba) Paslaugomis.

2.17. „Timbela ir ko“ pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti ir pakeisti bet kokius Lankytojo komentarus apie tai nepranešusi.

2.18. Naudodamasis svetaine ir (arba) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį, Lankytojas neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje nemokamai suteikia „Timbela ir ko“ šias išimtines teises:

2.18.1. teisę atgaminti, publikuoti, viešai paskelbti, viešai paskelbti ir bet kokia forma ar būdu platinti parduodant, nuomojant, skolinant ar kitaip perleidžiant nuosavybę arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

2.18.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto turinio;

2.18.3. nemokamai ir bet kokiu būdu naudoti pateiktą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar idėjų naudojimą „Timbela ir ko“ ar kitų asmenų veikloje.

2.19. Jei „Timbela ir ko“ dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių negali laiku pristatyti jums užsakytų prekių, „Timbela i rko“ įsipareigoja pasiūlyti panašią prekę. Jei atšauksite, grąžinsime sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jei atlikote išankstinį apmokėjimą.

3. Prekių užsakymas Svetainėje

3.1. Lankytojas norimas užsisakyti prekes lankytojas gali rasti Svetainės elektroniniame kataloge (toliau-el. Katalogas). El. kataloge visos prekės yra suskirstytos pagal kategorijas. Norėdami pamatyti išsamesnį konkretaus produkto aprašymą, Lankytojas turi spustelėti jo nuotrauką. „Timbela ir ko“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti el. Laišką, nepranešęs Lankytojui. Kataloge esančios prekės, jų aprašymai, kainos ir kt. Visas el. paštas Kataloge esančias prekes galima įsigyti, tačiau „Timbela ir ko“ neatsako, jei el. sandėlius tuo metu.

3.2. Visų prekių kainos nurodytos eurais (su PVM). Prekių pristatymo kaina neįskaičiuota į minėtą prekių kainą ir priklauso nuo viso užsakymo svorio. Pristatymo sąlygos pateikiamos svetainėje.

3.3. Lankytojas pasirinko el. kataloge ir jei nuspręsite jį užsisakyti, tai galite padaryti spustelėję specialų ženkliuką su užrašu „PRIDĖTI Į KREPŠELĮ“. Spustelėjus „PRIDĖTI Į KREPŠELĮ“, prekė įtraukiama į Lankytojo užsakytų prekių sąrašą – „Pirkinių krepšelis“. „Pirkinių krepšelio“ elementus gali peržiūrėti ir redaguoti Lankytojas, t. Y. įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti esamas, apskaičiuoti bendrą pasirinktų prekių kainą ir pan.

3.4. Norėdami užsisakyti prekes „Pirkinių krepšelyje“, lankytojas gali tai padaryti spustelėjęs specialų ženkliuką su užrašu „TĘSTI MOKĖJIMĄ“. 3.5. Lankytojas, užsakydamas prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo prekės turi būti pristatytos, ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Lankytojas, nurodydamas adresą ir pasirinkęs mokėjimo būdą, taip pat gali pateikti savo pastabas, įskaitant tai, ar jam reikės sąskaitos faktūros.

3.6. Lankytojas gali sumokėti už pasirinktas prekes atlikdamas pavedimą į Svetainėje nurodytą banko sąskaitą. Pervedimą galima atlikti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš banko skyrių. Mokėjimą atlikęs lankytojas turi nurodyti užsakymo identifikacinį numerį ir savo vardą bei pavardę.

3.7. Kai „Timbela ir ko“ gauna apmokėjimą, Lankytojo užsakymas patvirtinamas ir informacija apie jį rodoma svetainės užsakymo lange. . Jei užsakytos prekės yra sandėlyje užsakymo metu, jos bus pristatytos per 1-14 darbo dienų po apmokėjimo patvirtinimo. Jei prekės per tą laiką nepristatomos, „Timbela“ ir „Ko“ gali būti laikomos atsakingomis tik tuo atveju, jei tai įvyko dėl tiesioginės kaltės. Už prekių nepristatymą dėl kurjerių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę už Lankytoją tiesiogiai prisiima kurjerių paslaugas teikiantis asmuo.

3.8. „Timbela ir ko“ atsakomybė už prekių kokybę, garantinis laikotarpis ir kiti panašūs klausimai yra nustatyti šiose taisyklėse arba kituose Svetainės skyriuose.

3.9. Lankytojas, užsakydamas prekes ir ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš šiame skyriuje nurodytų prekių apmokėjimo būdų ir jų pristatymo kainos.

3.10. Jei Lankytojas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste), „Timbela ir ko“ pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Lankytojas sumoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į „Timbela ir ko“ banko sąskaitą. Lankytojas, pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo sumokėti už prekes Pardavėjui ir padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pirkimo -pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei Pirkėjas nesumoka per šį terminą, pirkimo -pardavimo sutartis nutraukiama (laikoma, kad Lankytojas atsisakė pirkimo -pardavimo sutarties), o „Timbela ir ko“ neprivalo perleisti prekių Pirkėjui.

3.11. Jei Lankytojas neatsiima prekių pristatydamas užsakytas prekes, Lankytojas atlygina „Timbela ir ko“ visus susijusius nuostolius.

3.12. Parduodamoms prekėms suteikiamas garantinis aptarnavimo laikotarpis, nurodytas prekės aprašyme. Užsakytas prekes galima grąžinti pardavėjui per 14 dienų, nenurodant grąžinimo priežasties, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos ir supakuotos kaip pristatymo metu. Prekes galima grąžinti pristatant savarankiškai arba per kurjerį į mūsų sandėlį Kašonyse, Jiezno sen., Plento g. 23, LT-59339 Lietuva. Įvertinus grąžinamų prekių būklę, pinigai per 5 d. grąžino pirkėjui. Prekių grąžinimo transportavimo išlaidomis pasirūpina pirkėjas.

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius darbus yra saugomos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Joks turinys ar kita informacija Svetainėse negali būti atgaminta, viešai prieinama ar platinama be išankstinio raštiško Timbela ir ko sutikimo.

4.2. Visi svetainėje esantys prekių ženklai yra „Timbela ir ko“ nuosavybė arba naudojami pagal sutartis ar kitus teisiškai privalomus sandorius, sudarytus su teisėtais prekių ženklų savininkais (naudotojais).

5. Timbelos ir Ko atsakomybės apribojimas

5.1. Lankytojas sutinka, kad jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, „Timbela ir ko“ nėra ir nebus atsakinga už bet kokius Svetainės ir (arba) paslaugų sutrikimus ir bet kokius Lankytojo patirtus nuostolius ar žalą. ar trečiosioms šalims.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, paslaugos teikiamos be jokių „Timbela ir ko“ patvirtinimų ar garantijų dėl to, kad Svetainė veiks tinkamai ir laiku be pertraukimas. , kokybiškai, visiškai arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

5.3. „Timbela ir ko“ neatsako už jokią žalą ir (arba) nuostolius, kuriuos Lankytojas gali patirti naudodamasis Svetaine ir (arba) paslaugomis ir atsisiųsdamas, siųsdamas, perduodamas ar kitaip pateikdamas visuomenei prieinamą turinį.

5.4. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „Timbela ir ko“ nebus atsakinga už bet kokį Lankytojo ar kitų trečiųjų šalių prieinamo turinio praradimą Lankytojui naudojantis Svetaine ir (arba) Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar neatitikimus. tokio turinio. ar žalą, padarytą dėl atitinkamo turinio arba tokio turinio paskelbimo, gavimo, perdavimo ar kitokio perdavimo per Paslaugas.

5.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad, jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, „Timbela ir ko“ niekada ir dėl kokios nors priežasties negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kokius savo veiksmus ar neveikimą, susijusius su Lankytojo naudojimu. svetainę ir (arba) paslaugas. ir šių Taisyklių laikymąsi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie jam ar trečiosioms šalims gali atsirasti bet kokiu būdu naudojantis Svetaine ir (arba) paslaugomis.

5.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad „Timbela ir ko“ niekada neprisiimtų jokios teisinės atsakomybės, įsipareigojimo sumokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitas išlaidas, patirtas dėl Lankytojo naudojimosi Svetainėmis ir (arba) Paslaugomis.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba visiškai ar iš dalies netenka galios dėl kokių nors priežasčių, tai nepanaikina likusių Taisyklių nuostatų. Šiuo atveju Timbela ir Co bei Lankytojas sutinka pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeista norma.

6.3. „Timbela ir ko“ ir Lankytojas sutinka, kad „Timbela ir ko“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir apie tai nepranešęs Lankytojui.

6.4. „Timbela ir ko“ ir Lankytojas sutinka, kad šios Taisyklės turi viršenybę prieš visus paaiškinimus ir paslaugų aprašymus, kuriuos Lankytojas gali rasti Svetainėse, ir kad visi šalių ginčai bus sprendžiami pagal šias Taisykles.

6.5. Visi nesutarimai tarp Lankytojo ir „Timbela ir ko“ dėl šių Taisyklių įgyvendinimo sprendžiami derybų keliu. Jei šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių pateikė rašytinį prašymą kitai šaliai išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai išsprendžiamas Timbela ir ko teismuose.