Lietuvoje pristatome per 2-4 dienas! Pristatymas nemokamas! Skaityti daugiau icon

El. parduotuvės taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Prekyba www.timbela.com elektroninėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvė) yra vykdoma pagal Nuostatus – juridiškai privalomą dokumentą, su kuriuo kiekvienas Pirkėjas privalo susipažinti prieš atlikdamas užsakymą. Šiuose Nuostatuose yra apibrėžiamos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu susijusios procedūros.

1.2. Pirkėjas – tai 1.3. punkte nurodytus kriterijus atitinkantis fizinis arba juridinis asmuo. Pardavėjas – tai įmonė UAB „TIMBELA IR KO“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus. Nuostatai įsigalioja Pirkėjui juos patvirtinus pažymint varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“, tuomet šis dokumentas tampa juridiškai privalomu.

1.3. Patvirtinęs Nuostatus, Pirkėjas patvirtina, jog jis yra:

1.3.1.    veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2.   nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3.    juridinis asmuo;

1.3.4.    aukščiau nurodytų asmenų įgaliotas atstovas.

1.4.     Pirkėjas, patvirtindamas šiuos Nuostatus sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi e-parduotuvėje jo užsakymo įvykdymo bei Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.5.      Nepatvirtinęs Nuostatų asmuo negali įsigyti prekių šioje e-parduotuvėje.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1.       Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), nurodęs vardą bei pavardę, pristatymo adresą bei kitus būtinus kontaktinius duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2.       Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Timbela.com“ duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

3.1.       Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šių Nuostatų 1.3. punktu ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2.      Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės įsigijimo dienos, vadovaujantis 2011 m. gruodžio 23 d. LR Ūkio ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m rugpjūčio 17 d. įsakymo nr. 258 Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ bei Eurpos sąjungos Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimais dėl vartotojų teisių apsaugos.

3.3.      Nuostatų 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama ir sugadinta, taip pat jei iš esmės nepasikeitė prekės arba pakuotės išvaizda, bei kitais 3.2 punkte nurodytame įstatyme numatytais atvejais.

Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.      Pirkėjas privalo priimti savo užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai prekė pristatoma apgadinta.

4.2.     Pasikeitus Pirkėjo e-parduotuvėje nurodytiems duomenims, kuriuos jis pateikia registruodamasis, Pirkėjas privalo juos atnaujinti prieš atlikdamas kitą pirkimą.

4.3.      Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo būdą bankiniu pavedimu, jį atlikti Pirkėjas privalo per 48 val. nuo nuorodos „Apmokėti“ paspaudimo. Negavus apmokėjimo per 48 val., pirkimo sutartį Pardavėjas gali laikyti atšaukta.

4.4.      Pirkėjas, naudodamasis „Timbela.com“ e-parduotuve, įsipareigoja laikytis aprašytų Nuostatų.

Pardavėjo teisės

5.1.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Nuostatų sąlygas, apie tai informuodamas elektroninėje parduotuvėje www.timbela.com.

5.2.     Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.3.      Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo, tačiau užtikrina, užsisakiusių prekes Pirkėjų teises gauti prekę, už kurią sumokėjo.

5.4.      Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjo įsipareigojimai

6.1.     Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas nuo jo priklausančias sąlygas, užtikrinti Pirkėjo galimybę tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2.      Pardavėjas, esant svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, per 10 kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.3.     Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų, su prekės pirkimu ir pristatymu nesusijusiems asmenims.

6.4.    Pirkėjui pasinaudojus Nuostatų 3.2. punkte nurodytų teisės aktų numatyta teise ir esant 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1.      Prekių kainos e-parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

7.2.      Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš žemiau nurodytų būdų:

7.2.1.    Apmokėjimas bankiniu pavedimu, – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą į savo el. paštą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

7.2.2.  Apmokėjimas per pasirinktą apmokėjimo surinkimo platformą (Stripe, Paysera, Paypal) – tai išankstinis apmokėjimas per pasirinktą tiesioginę banklink sąsają, kuri vykdoma naudojantis Stripe / Paysera tiesioginėmis sąsajomis su bankais ar Paypal banko sąskaita.

7.2.2.    Apmokėjimas naudojantis Inbank (tik Lietuvos piliečiams) prisijungiant per tiesioginę banklink sąsają prie lizingo bendrovės platformos ir su jais pasirašant vartojamosios paskolos sutartį.

7.3. Prekės išsiunčiamos Pirkėjui tik gavus pilną apmokėjimą.

Prekių pristatymas

8.1.    Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-15 darbo dienų (pristatymo laikas priklauso nuo Pirkėjo pristatymo šalies) nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Šis terminas yra preliminarus, be to netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.2.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.3.      Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

8.4.       Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

8.5.    Prekes pristačius Pirkėjo anketoje nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba, jei Pirkėjo nėra, asmeniui esančiam (rastam) Pirkėjo nurodytu adresu. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip dvi dienos po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.

8.6.     Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.7.     Pardavėjas už papildoma mokestį suorganizuoja prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu. Pristatymo įkainiai paskaičiuojami automatiškai įsidėjus prekę į pirkinių krepšelį ir įvedus pristatymo adresą. Lietuvos (išskyrus Kuršių Neriją) ir Latvijos teritorijoje prekių pristatymas nemokamas.

Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Parduodamoms prekėms suteikiamas 2 metų (24 mėnesių) garantinis aptarnavimo laikotarpis, nurodytas produkto aprašyme. Garantijos pradžia – sąskaitos-faktūros įsigijus prekę išrašymo diena. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti šia garantija, privalo raštiškai informuoti Pardavėją apie prekės pažeidimus, broką ar kitą prekės atsisakymo priežastį el. paštu sale@timbela.com. Esant prekės brokui ar pažeidimui, Pirkėjas privalo pateikti išsamias prekės nuotraukas, kuriose matosi prekės pažeidimai.

9.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d.  nutarimu Nr. 738 patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklių redakcija.

9.3. Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus užsakytas prekes galima grąžinti pardavėjui, nenurodant grąžinimo priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos ir supakuotos kaip pristatant. Prekės gali būti grąžinamos pristatant savarankiškai arba per kurjerį į UAB „Davi“ gamyklą-sandėlį Kašonyse, Jiezno sen., Plento g. 23, LT-59339 Lietuva. Įvertinus grąžintų prekių būklę, pinigai per 10 kalendorinių dienų grąžinami Pirkėjui. Transportavimo išlaidas už prekių grąžinimą padengia pirkėjas.

9.4.      Apie numatomą prekės grąžinimą pirkėjas privalo informuoti pardavėją elektroniniu paštu sale@timbela.com dieną prieš prekės grąžinimą. Grąžinant įsigytą prekę, už jos supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.

9.5.      Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės, jei ji buvo naudojama ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.6.      Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis, tvarkingomis  prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

9.7.      Pretenzijos dėl prekės pažeidimų transportuojant turi būti pateikiamos kurjerių įmonės darbuotojui siuntos gavimo momentu ir turi būti atžymėti prekės pažeidimai prekės gavimo dokumente. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

9.8.      Prekės (-ių) grąžinimo adresas yra Plento g. 23, Kašonių km., Jiezno sen., LT-59339 Lietuva.

Atsakomybė

10.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.  Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla Pirkėjui neatsižvelgiant į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, taip pat nesusipažinus su šiomis Nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3.     Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

10.4.     Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10.6.     Pardavėjas įsipareigoja klientų asmeninius duomenis tvarkyti taip, kaip nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

10.7.    Pardavėjas įsipareigoja naudoti Pirkėjų duomenis tik prekės pristatymo bei kitų Nuostatuose aprašytų įsipareigojimų įgyvendinimui užtikrinti.

10.8.   Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims, išskyrus LR įstatymuose numatytas aplinkybes. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, tai jis gali padaryti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu sale@timbela.com

10.9.   Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar jų neteisėto panaudojimo. Užsakymo metu pirkėjų pateikiami duomenys apsaugomi, nes tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Pirkėjų pateikti duomenys Pardavėjo duomenų bazėje saugomi 2 (dvejus) metus.

10.10.   Pirkėjas turi teisę keisti savo registracijos metu pateiktus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmeniniams duomenims, kurie gali daryti įtaką Pardavėjo tinkamą pareigų įvykdymą, Pirkėjas privalo atnaujinti savo asmens duomenis prisijungus prie savo paskyros Pardavėjo duomenų bazėje.

Informacijos siuntimas

11.1.       Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2.      Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos

12.1.   Šių Nuostatų pagrindu kylantiems santykiams taikomos LR teisės nuostatos.

12.2.   Visi nesutarimai, kilę dėl Nuostatų vykdymo, sprendžiami dvišaliu susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Pirkėjas turi vartotojų teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

12.4.   Esant poreikiui, prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius arba el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8-5-2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr.