“TIMBELA” PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.timbela.com  (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Timbela ir ko“ (įmonės kodas:  135499197 ).

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris taip pat laikomas ir pirkimo-pardavimo sutartimi tarp „Timbela ir ko“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine ir prekių ir/ar paslaugų įsigyjimo, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.

1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle, o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, klausimų teikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, perkant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

1.5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.6. „Timbela ir ko“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų Taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų pagrindu. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

2. „Timbela ir ko“ ir Lankytojų teisės bei pareigos

2.1. „Timbela ir ko“ pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Timbela ir ko niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas „Timbela ir ko“ dėl tokių veiksmų.

2.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne „Timbela ir ko“, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

2.3. „Timbela ir ko“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

2.4. Šalys susitaria, kad „Timbela ir ko“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

2.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

2.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

2.7. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

2.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

2.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę „Timbela ir  ko“;

2.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

2.7.4. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant „Timbela ir ko“ darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

2.7.5. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

2.7.6. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

2.7.7. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

2.8. Be minėtų dalykų, Lankytojas taip pat įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

2.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

2.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

2.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

2.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

2.9. „Timbela ir ko“ ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, „Timbela ir ko“ įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

2.10. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti „Timbela ir ko“ už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. „Timbela ir ko“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

2.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „Timbela ir ko“ nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl „Timbela ir ko“ neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

2.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.

2.13. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks „Timbela ir ko“ ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

2.14. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

2.14.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

2.14.2. nepažeis „Timbela ir ko“ ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

2.14.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

2.14.4. nesukurs jokių teisinių pareigų „Timbela ir ko“.

2.15. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas „Timbela ir ko“ visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje (parduotuvėje). Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

2.16. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne „Timbela ir ko“, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

2.17. „Timbela ir ko“ pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

2.18. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia „Timbela ir ko“ šias išimtines teises:

2.18.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

2.18.2.    teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto turinio;

2.18.3.    bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu „Timbela ir ko“ ar kitų asmenų veikloje. 2.19.  Jei „Timbela ir ko“ negali laiku pristatyti Jums Jūsų užsakytos prekės dėl force major (nenumatytos) situacijos ar esant kitomis aplinkybėms, „Timbela i rko“ įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius – sumokėtus pinigus grąžinsime per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu atlikote išankstinį apmokėjimą.

3. Prekių užsakymas Svetainėje

3.1. Lankytojas norimas užsakyti prekes gali rasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti ant jos nuotraukos. „Timbela ir ko“ pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas el. kataloge esančias prekes galima įsigyti, tačiau „Timbela ir ko“ neatsako už tai, jeigu el. kataloge bus pateikta prekė, kurios tuo metu „Timbela ir ko“ sandėliuose nebus.

3.2. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais (su PVM). Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota ir priklauso nuo bendro užsakymo svorio. Pristatymo tvarka ir sąlygos yra pateikiami Svetainėje.

3.3. Lankytojas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus ant „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Lankytojo užsakomų prekių sąrašą-„Prekių krepšelį“. „Prekių krepšelyje“ esančias prekes Lankytojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t. y. įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.

3.4. Lankytojas, norėdamas užsakyti „Prekių krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „TĘSTI ATSISKAITYMĄ“.

3.5. Lankytojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra.

3.6. Už pasirinktas prekes Lankytojas gali sumokėti atlikęs pavedimą į Svetainėje nurodytą banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Lankytojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymo identifikavimo numerį bei savo vardą ir pavardę.

3.7. „Timbela ir ko“ gavus mokėjimą, Lankytojo užsakymas yra patvirtinamas ir informacija apie tai atsiranda užsakymo lange, Svetainėje. . Jei užsakytos prekės užsakymo metu yra sandėliuose, jos pristatomos per 1-14 darbo dienų po apmokėjimo patvirtinimo. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, „Timbela ir ko“ gali būti laikoma atsakinga už tai, tik, jeigu tai įvyko dėl jos tiesioginės kaltės. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Lankytoją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.

3.8. „Timbela ir ko“ atsakomybė už prekių kokybę, garantinis terminas ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra įtvirtinami šiose taisyklėse ar kitose Svetainės skiltyse.

3.9. Lankytojas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.

3.10. Jei Lankytojas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste), „Timbela ir ko“ pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Lankytojas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į „Timbela ir ko“ sąskaitą banke. Lankytojas, pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo – pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Lankytojas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties), o „Timbela ir ko“ neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

3.11. Užsakytų prekių pristatymo metu Lankytojui neatsiėmus prekių, Lankytojas atlygina „Timbela ir ko“ visus su tuo susijusius patirtus nuostolius. 3.12. Parduodamoms prekėms yra suteikiamas prie prekės aprašymo nurodytas garantinio aptarnavimo laikotarpis. Užsakytas prekes, pagal LR galiojančius įstatymus, per 14 dienų galima grąžinti pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos bei supakuotos taip kaip pristatymo metu. Prekes galima grąžinti jas savarankiškai pristatant arba siunčiant kurjeriu į mūsų sandėlį adresu Kašonys, Jiezno sen., Plento g. 23, LT-59339 Lietuva. Įvertinus grąžinamų prekių būklę, pinigai per 5 d.d. grąžinami pirkėjui. Prekių grąžinimo transportavimo išlaidomis rūpinasi pirkėjas. 

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško „Timbela ir ko“ sutikimo.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra „Timbela ir ko“ nuosavybė arba „Timbela ir ko“ juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

5. „Timbela ir ko“ atsakomybės ribojimas

5.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, „Timbela ir ko“ nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš „Timbela ir ko“ pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

5.3. „Timbela ir ko“ neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

5.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „Timbela ir ko“ nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

5.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, „Timbela ir ko“ niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

5.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad „Timbela ir ko“ niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaines ir (ar) paslaugomis.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, „Timbela ir ko“ ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

6.3. „Timbela ir ko“ ir Lankytojas susitaria, jog „Timbela ir ko“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

6.4. „Timbela ir ko“ ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

6.5. Visi tarp Lankytojo ir „Timbela ir ko“ kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal „Timbela ir ko“ buveinės vietą.

Nėra produktų